TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc thực hiện công tác kiểm kê tài sản thời điểm có đến 0 giờ ngày 01/01/2015