TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Vv cử cán bộ tham gia chương trình tập huấn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế(AUN-AQ), hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài