TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển GTVT Việt Nam” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”