TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Phòng TCCB thông báo Vv tiến hành bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016 đối với Nhà giáo của Trường.