TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Vv tổ chức đào tạo và thi chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTT

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.