TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Phòng TCCB thông báo Vv nộp hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức giảng dạy của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.