TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo kết quả giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, nước và chấp hành Luật phòng chống tác hại của thuốc lá tháng 5,6/2017