TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Công văn số 280/ĐHHHVN-TCCB ngày 29/3/2016 về việc triển khai Quyết định số 527/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2016 ban hành Quy định Về thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết việc nghỉ hằng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ