TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Chuẩn đầu ra cho 20 chương trình giáo dục đại học hệ chính quy (áp dụng từ khóa 50)