TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23 tháng 6 năm 2021.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.