TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Danh sách và điểm thi của thí sinh xét tuyển nguyện vọng 2 từ ngày 09/09 đến ngày 15/09