TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Điểm chuẩn NV1 Hệ đại học Chính quy năm 2011 (Đối với HSPT-KV3)