TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hướng dẫn thực hiện Một số điểm thay đổi trong tổ chức, quản lý và quy chế đào tạo