TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ bộ phận