TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.