TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam