TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thời khóa biểu học kỳ I - Năm học 2011 - 2012 đối với khóa 52