TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo hướng dẫn tổ chức bốc thăm đề thi học phần tốt nghiệp theo hình thức thi tự luận tập trung từ Khóa 49 (Cho các ngành thuộc các khoa: Hàng hải, Máy tàu biển, Kinh tế VTB)