TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo triển lãm công nghệ Tự động hóa tích hợp toàn diện của Siemens tại Trường Đại học Hàng hải.