TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về lịch sử tiếp xúc của sinh viên Trường ĐHHHVN phát hiện nhiễm Covid-19 tại Hà Nội ngày 8/11/2021

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.