TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về việc sử dụng kết quả thi TOEIC quốc tế trong đánh giá chuẩn đầu ra tốt nghiệp đại học về tiếng Anh