TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về việc triệu tập và rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện viên chức thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) năm 2020