TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo v/v điều chỉnh lịch học GDQP và đăng ký học phần trực tuyến học kỳ 2 năm học 2011-2012