TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Vv phổ biến đường dây nóng để tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam