TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thủ tục đăng ký mua vé xe đạp, xe máy năm cho sinh viên chính quy tại các Khu Giảng đường