TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2021.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.