TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao.