TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Triển khai thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.