TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TUYỂN SINH CÁC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY, VĂN BẰNG 2 VÀ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC (VLVH) ĐỢT 2 NĂM 2020

Dự kiến ôn tập cuối tháng 11 và thi tuyển vào ngày 19, 20 tháng 12 năm 2020.