TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc đăng ký dự thi nâng ngạch thăng hạng viên chức chuyên ngành kế toán năm 2020.