TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc hướng dẫn triển khai Khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch Covid-19 bằng mã QR Code

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.