TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc làm thủ tục ký Hợp đồng làm việc đối với viên chức hết thời hạn Hợp đồng