TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.