TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 08/5/2021 và Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.