TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.