TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2020

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.