TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc triển khai Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.