TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các phương tiện vận tải hành khách

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.