TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

V/v Kết luận tại buổi tập huấn chương trình Trò chơi phát triển bền vững và chuẩn bị tham gia Hội nghị Quốc tế thường niên về Khoa học hệ thống năm 2013 tại Hải Phòng