Skip to:

Chức năng - Nhiệm vụ

x

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: devel_generate. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

1. Quản lý và tổ chức đào tạo các ngành học theo hệ không chính quy (hệ tại chức cũ)  thuộc chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho trường Đại học Hàng hải.

2.  Tổ chức Đào tạo mới, đào tạo lại, bổ túc theo các hình thức tại chức, bồi dưỡng theo các chuyên đề, môn học cho các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế không nằm trong chỉ tiêu kế hoạch của trường Đại học Hàng hải)

3. Phối hợp với các Trung tâm, các khoa, các tổ môn trong trường, liên kết với các trường Đại học trong nước mở các lớp đào tạo ngay tại cơ sở sản xuất hoặc ở các cơ quan khác mà xã hội và người lao động có yêu cầu theo hình thức ký hợp đồng.

4. Xây dựng kế hoạch học tập, lập lịch trình giảng dạy, thời khóa biểu cho từng loại hình đào tạo theo năm học theo hợp đồng.

5.  Quản lý học sinh từ lúc vào đến khi kết thúc khóa học. Tổ chức cấp bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận các loại chứng chỉ (nếu có) theo đúng quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Giao thông Vận tải.

6. Được Hiệu trưởng ủy quyền tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình đào tạo đối với các loại hình đào tạo tại chức và các cơ sở mở lớp do các Trung tâm quản lý nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và giữ uy tín cho nhà trường.

7. Phối hợp với các Trung tâm, các đơn vị đang có chức năng đào tạo trong trường để thống nhất việc thu học phí của các loại hình đào tạo, đơn giá thanh toán, giờ dạy cho giáo viên và các khoản chi phí khác, có nghĩa vụ đóng góp vào quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng nhà trường.

8. Góp phần cùng với các đơn vị trong toàn trường để có kế hoạch cải tạo, nâng cấp dần các cơ sở phục vụ cho đào tạo của Trung tâm.