Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

1. Quản lý và tổ chức đào tạo các ngành học theo hệ vừa làm vừa học của trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

2.  Tổ chức Đào tạo mới, đào tạo lại, bổ túc theo các hình thức vừa làm vừa học, bồi dưỡng theo các chuyên đề, môn học cho các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế không nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh chính qui bằng 1 của trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

3. Phối hợp với các Trung tâm, các Khoa, các Bộ môn trong trường, liên kết với các trường Đại học trong nước mở các lớp đào tạo ngay tại cơ sở sản xuất hoặc ở các cơ quan khác mà xã hội và người lao động có yêu cầu theo hình thức ký hợp đồng.

4. Xây dựng kế hoạch học tập, lập lịch trình giảng dạy, thời khóa biểu cho từng loại hình đào tạo theo năm học theo hợp đồng.

5.  Quản lý học sinh từ lúc vào đến khi kết thúc khóa học. Tổ chức cấp bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận các loại chứng chỉ (nếu có) theo đúng quy định của Bộ Giáo dục  & Đào tạo và Bộ Giao thông Vận tải.

6. Được Hiệu trưởng ủy quyền tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình đào tạo đối với các loại hình đào tạo vừa làm vừa học và các cơ sở mở lớp do các Trung tâm quản lý nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và giữ uy tín cho nhà trường.

7. Phối hợp với các Trung tâm, các đơn vị đang có chức năng đào tạo trong trường để thống nhất việc thu học phí của các loại hình đào tạo, đơn giá thanh toán, giờ dạy cho giảng viên và các khoản chi phí khác, có nghĩa vụ đóng góp vào quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng Nhà trường.

8. Góp phần cùng với các đơn vị trong toàn trường để có kế hoạch cải tạo, nâng cấp dần các cơ sở phục vụ cho đào tạo của Trung tâm.