TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Chương trình Hải Phòng tăng trưởng với chủ đề: "Nguồn nhân lực cho ngành logistics - thực trạng và giải pháp"