Skip to:

Cơ cấu tổ chức

I. Ban lãnh đạo Trung tâm Giá dục thường xuyên

1.      TS. Trần Văn Nguyên                      Giám đốc

2.      ThS. Nguyễn Văn Duy                     Phó giám đốc

3.      ThS.Đặng Đình Tuấn                       Tổ trưởng Công đoàn

II. Các chuyên viên

1. KS. Nguyễn Huy Dư

2. KS. Nguyễn Thị Quyên

3. KS.Đỗ Như Hoa

4. ThS. Nguyễn Cảnh Hải

5. KS. Nguyễn Thị Phương Quỳnh