Cơ cấu tổ chức

I. Ban lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên

1.      TS. Trần Văn Nguyên                      Giám đốc

2.      ThS. Nguyễn Văn Duy                     Phó giám đốc

3.      TS. Nguyễn Đức Hạnh                    Phó giám đốc

3.      ThS. Đặng Đình Tuấn                      Tổ trưởng Công đoàn

 

II. Các chuyên viên

1. KS. Nguyễn Thị Quyên

2. KS. Đỗ Như Hoa

3. TS. Nguyễn Cảnh Hải

4. KS. Nguyễn Thị Phương Quỳnh