TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Công khai kết quả họp xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Căn cứ theo quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 2133/QĐ-ĐHHHVN-TCHC ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2019;

Vào lúc 10h00 ngày 06/12/2019, tại Phòng họp 2.1, Khu A, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư đã họp xét và tiến hành bầu chức danh Phó giáo sư (PGS) năm 2019 dưới sự chủ trì của PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng cùng 22 đồng chí trong Hội đồng.

Căn cứ Biên bản cuộc họp, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo danh sách các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2019 gồm:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm

Số phiếu

Tỷ lệ

1

Nguyễn Khắc Khiêm

PGS

Giao thông vận tải

23

100%

2

Nguyễn Thanh Sơn

PGS

Giao thông vận tải

23

100%

3

Vương Đức Phúc

PGS

Giao thông vận tải

23

100%

4

Trần Khánh Toàn

PGS

Giao thông vận tải

23

100%

5

Lê Thị Hương Giang

PGS

Giao thông vận tải

23

100%

6

Trần Ngọc Tú

PGS

Động lực

23

100%


PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng cùng 22 đồng chí trong Hội đồng